twitter facebook instagram

Biedrības Latvijas Sporta federāciju padome kopsapulces rezolūcija

23.Mar.2015 - Ieva Runge

Numurs: 
300
Biedrības Latvijas Sporta federāciju padome kopsapulces rezolūcija

Latvijas Sporta federāciju padomes kopsapulce, aicinot ikvienu sporta nozares institūciju godprātīgi pildīt Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.—2020. gadampieņemtos uzdevumus, par prioritāri veicamiem pasākumiem sporta nozarē izvirza:

·      sporta noza­­­­­res patstāvībasstiprināšanusporta pārvaldības reformā. Tās ietvaros pilnveidot sporta nozari reglamentējošo normatīvo aktu bāzi, t. sk. sadarbībā ar iesaistītajām pusēm, pieņemt nozares kvalitatīvu tiesisko regulējumu (Sporta likums), stiprināt Latvijas Nacionālās sporta padomes statusu un atzīto sporta federāciju tiesības un pienākumus;

·      antidopinga pasākumu saskaņošanu ar spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem. Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai ar Veselības ministriju, nodrošināt antidopinga pasākumu saskaņošanu un jauno uzdevumu izpildi, kas valstij un ikvienai sporta federācijai jāveic 2015. gada Pasaules Antidopinga kodeksa ieviešanai, sekmējot godīgumusportā, cīņu pret spēļu rezultātu sarunāšanu un manipulācijām sportā;

·      valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas tālāku virzību un finansiālu risinājumu, sekmējot atbalstu pašvaldībām sporta infrastruktūras attīstībai, Eiropas Savienības fondu investīciju plānošanā un realizēšanā (ES līdzekļi un citi aizdevumi);

·      sporta veidu reģionālo centru (sporta internātu) sistēmas izveides uzsākšanu valstī. Eiropas Savienības fondu ietvaros attīstīt valsts nacionālo sporta bāzi Daugavas stadions, kā prioritāti nosakot moderna stadiona, vieglatlētikas manēžas un multifunkcionālās halles izveidi;

·      sporta atbalsta fonda atjaunošanu, rosinot tam novirzīt iezīmētu finansējumu no nodokļu bāzes (piemēram, akcīzes nodokli tabakai un alkoholam, azartspēļu nodevas), vienlaikus saglabājot esošo valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sistēmu;

·      sporta sekmēšanu izglītības iestādēs, veicinot pietiekamas bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes, realizējot trīs sporta stundas nedēļā vispārizglītojošās skolās, kā arī nodrošinot sporta nodarbību iekļaušanu valsts augstskolu klātienes studiju programmās. Izveidot vienu sporta organizatora štata vietu katrā Latvijas augstskolā ar valsts finansējumu. Katrā augstskolā iekļaut sporta piedāvājumu studiju programmā kā A, B vai C daļas priekšmetu ar kredītpunktu piešķiršanu, ietverot šo prasību MK noteikumos par augstākās izglītības standartu.

 

Rezolūcija pieņemta Latvijas Sporta federāciju padomes kopsapulcē 2015. gada 11. martā, piedaloties 110 dalībniekiem no visas Latvijas, tajā skaitā 69 atzīto sporta federāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem, Padomes sadarbības partneriem un citu sporta nozares institūciju pārstāvjiem.

Autori: 
Dainis Caune