Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā

SPORTA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANU REGLAMENTĒJOŠIE TIESISKIE AKTI

Biruta LUIKA

 

Docente,

LSPA Izglītības un sporta vadības institūta
direktore

 

Jau skolas vecuma jauniešiem nav svešs teiciens „Likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības". Sporta sacensību organizatoriem tas ir jāzina, jo Sporta likumā ir teikts, ka:

sporta sacensības ir pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši:

normatīvo aktu prasībām,

sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un

sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem".

Lai sporta sacensību rīkotājs izvairītos no morāliem un materiāliem zaudējumiem, no administratīviem sodiem un lai netiktu saukts pie kriminālatbildības, ja viņa rīcībai vai bezdarbībai ir smagas sekas, viņam jāzina un jāievēro vairāki LR likumi un Ministru kabineta noteikumi.

Sporta likums

Likums nosaka šādas normas:

 • kas var būt sporta sacensību organizators:

sporta pasākumus organizē un vada kvalificēti
sporta darbinieki;

▪ sporta sacensību organizators var būt juridiskā persona, rīcībspējīga fiziskā persona,
kā arī valsts vai pašvaldību iestāde;

▪ sporta sacensības ir tiesīgi rīkot arī darba devēji;

 

 • sporta sacensību organizatora pienākumi:

▪ ja pasākums notiek ārpus sporta bāzes, tad par sporta sacensību rīkošanu jāiesniedz iesniegums pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta sacensību norise;

▪ pirms apņemties rīkot starptautiskas sacensības Latvijā (pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensības), ir jāiegūst Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinums;

▪ no valsts budžeta līdzfinansētajos sporta pasākumos jānorāda informācija, ka pasākums tiek atbalstīts no valsts budžeta; kādā veidā tas jādara, nosaka MK noteikumi;

▪ sacensību norises vietā un laikā jānodrošina sabiedriskā kārtība, medicīniskās palīdzības pieejamība, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošana, un organizators ir atbildīgs par to;

 

 • sportistu, skatītāju un citu sporta sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot:

▪ sporta sacensību organizatora norādījumus;

▪ sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus;

▪ citus normatīvos aktus;

 

 • sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot:

▪ starptautisko un Latvijas sporta federāciju noteikumus;

▪ sporta ētikas un godīgas spēles principus;

▪ antidopinga konvenciju noteikumus;

▪ citus normatīvos aktus.

 

MK noteikumi Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums
parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku"

Darba likums nosaka, ka darba līgumu slēdz uz nenoteiktu laiku, bet ir izņēmumi, ko nosaka Ministru kabinets. Izņēmumi ir arī sporta jomā. Šie MK noteikumi nosaka, ka uz noteiktu laiku darba līgumu var slēgt:

▪ ar sporta tiesnesi par sporta sacensību un citu sporta pasākumu tiesāšanu;

▪ par sporta sacensību un citu sporta pasākumu organizēšanu un vadīšanu.

 

MK noteikumi Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākumu līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturs"

Noteikumi nosaka kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta. Informācijas saturā jābūt noteiktam logotipam vai audioierakstam. Ja līdzfinansējums ir lielāks par 10 000 latu, līdzfinansētājs nosaka logotipa lietošanas papildnosacījumus.

 

Likums Par Eiropas konvenciju par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā"

Likums paredz, ka vietās, kur sagaidāmi skatītāju pārkāpumi un rupjas uzvedības izpausmes, sporta organizācijas un klubi kopā ar stadionu īpašniekiem un valsts varas iestādēm – saskaņā ar likumdošanā noteiktajām kompetencēm, veic praktiskus pasākumus stadionā un tā robežās skatītāju pārkāpumu un rupju uzvedības gadījumu novēršanai un kontrolēšanai,
piemēram:

▪ paredz atbilstošas barjeras un nožogojumus, lai nodrošinātu skatītāju drošību;

▪ norobežo konkurējošo komandu līdzjutēju grupas vienu no otras;

▪ aizliedz nokļūšanu sacensību vietās vai stadionos personām, kas pazīstamas kā nemieru cēlāji vai savā uzvedībā var potenciāli tādi kļūt;

▪ aizliedz skatītājiem ienest stadionos alkoholiskos dzērienus, ierobežo vai aizliedz alkoholisko dzērienu tirdzniecību;

▪ nodrošina skatītāju kontroli, lai sporta bāzē netiktu ienesti priekšmeti, kas varētu tikt izmantoti vardarbīgas uzvedības izpausmju laikā.

 

Ar šīs konvencijas noteikumiem īpaši jāiepazīstas tām organizācijām, kas rīko starptautiskas spēles, sporta sacensības, kurās sacensību laikā sagaidāmas skaitliski lielas un nekontrolējamas ļaužu masas.

 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums

Likumā termins publisks pasākums ir fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

Likums nosaka:

▪ pasākuma organizatoru,

▪ par tehnisko drošību atbildīgās personas,

▪ par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgās personas,

▪ kārtības uzturētāju, apmeklētāju un dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību.

 

MK noteikumi Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā"

Noteikumi nosaka kārtību, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā, tātad, – arī sporta sacensībās:

 • Pasākuma organizators:

▪ slēdz līgumu ar ārstniecības iestādi, kas sniedz
neatliekamo medicīnisko palīdzību;

▪ sedz izdevumus, kas saistīti ar neatliekamo
medicīnisko palīdzību;

▪ nodrošina attiecīgas norādes, informāciju par
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas vietu;

▪ nodrošina dzeramo ūdeni un elektroenerģiju, ja tas
nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai;

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēja
  norīkotā atbildīgā persona
  :

▪ informē organizatoru par ierašanos un gatavību
nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību;

▪ publiskā pasākuma vietu atstāj pēc pasākuma
beigām, informējot par to pasākuma organizatoru.

MK noteikumi nosaka arī neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodrošināšanai nepieciešamo minimālo resursu, – ārsta palīgs, ārsts,
medicīniskais transporta līdzeklis – plānošanas metodiku. Plānojot nepieciešamo
medicīnisko nodrošinājumu, jāņem vērā šādi faktori:

▪ kur notiek sacensības – brīvā dabā vai telpās;

▪ vai tiek tirgotas ieejas biļetes;

▪ vai sporta pasākums kombinēts ar mūziku vai šovu;

▪ vai tas ir motosporta pasākums.

 

MK noteikumi Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apdrošināta pasākuma (arī sporta sacensības ir publisks pasākums) organi­zatora civiltiesiskā atbildība, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālo
summu.

 • Pasākuma organizators atbild par to, ka tiek noslēgts līgums ar apdrošināšanas organizāciju par pasākuma civiltiesisko obligāto apdrošināšanu.
 • Apdrošinātājs sedz izdevumus:


kas saistīti ar pasākuma apmeklētāja dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu;


par pasākuma dalībnieku mantai nodarītajiem bojājumiem.

Noteikumi nosaka minimālās atbildības summas atkarībā no pasākuma dalībnieku skaita.

 

Tekstā
pieminētie LR likumi un Ministru kabineta noteikumi pieejami internetā adresē www.likumi.lv, turklāt ir jāskata šo tiesisko aktu konsolidētais variants, jo gandrīz visos šajos aktos ir veikti arī grozījumi.

 

Informācijas avoti, tiesiskie akti

1.   Sporta likums, 13.11.2002.

2.   MK noteikumi Nr. 422 Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju
par sporta pasākumu līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas
saturs
, 12.05.2009.

3.   Likums Par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr. 135,
17.12.1996.

4.   MK noteikumi Nr.
353 Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz
nenoteiktu laiku
, 16.08.2002.

5.   Likums Par Eiropas konvenciju par skatītāju pārkāpumiem un rupju
uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā
, 16.10.2003.

6.   Likums Publisku izklaides un
svētku pasākumu
drošības likums
, 16.06.2005.

7.   MK noteikumi Nr.
526 Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko
palīdzību publiskā pasākumā
, 27.06.2006.

MK
noteikumi Nr. 298 Noteikumi par publiska pasākuma organizatora
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu,
08.05.2007.