Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā
Žurnāls: Nr. 315 Dzīvesveids

LSPA patriote 56 gadu garumā

Cilvēka dzīves būtība ir nemitīgs attīstības un pilnveidošanās ceļš, kas saistīts armērķu un uzdevumu izvēli, kā arī ar pienākumu un atbildības uzņemšanos.Lai cilvēks justos laimīgs — vajadzīga sirds un prāta gudrība, kā arī reālās iespējas realizēt sevi un savus talantus. Šajā ziņā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) emeritētajai profesorei filozofijas doktorei Aino Kuzņecovai ir ļoti paveicies, jo 56 gadu garumā LSPA (līdz 1992.gadam — Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts — LVFKI) ir viņas vienīgā pastāvīgā darbavieta, kas devusi iespēju piepildīt savus mērķus, attīstīties, visu mūžu mācīties un kļūt par augstas klases profesionāli.

— Esmu daudz sirsnības, cieņas, atbalsta un spēka smēlusies no saviem kolēģiem Sporta akadēmijā. Varu lepoties, ka strādāju vienīgajā augstskolā Latvijā, kas sagatavo sporta nozares speciālistus un veic zinātniskos pētījumus sportā. Akadēmija ir kļuvusi par manām otrajām mājām, kurās profesionālais ceļš vienmēr gājis tikai uz priekšu. Kā docētāja mācu studentiem filosofiju, ētiku, estētiku; rakstu mācību grāmatas. Tas prasa daudz laika, bet man patīk. Strādājot par pedagogu, neviļus sanāk visu mūžu mācīties un sevi pilnveidot, neiegrimstot rutīnā.

Savas darba gaitas akadēmijā Aino Kuzņecova sāka 1960. gada 1. septembrī kā kurjere. Pēc pāris mēnešiem kļuva par kancelejas vadītāju un deviņpadsmit gados pieņēma darbā jaunus darbiniekus, rakstīja ar kadru politiku saistītus darba rīkojumus. Tomēr domas par tālāku studēšanu un akadēmisko darbu no Aino neatkāpās ne uz mirkli, tās traucās filosofijas virzienā. Izlasītās grāmatas par Aristoteli, Sokrātu un Platonu studiju virziena izvēli tikai stiprināja. Pēc gada Aino savu darba virzienu no administratīvā mainīja uz akadēmisko un sāka laborantes amata pienākumu pildīšanu Sabiedrisko zinātņu katedrā.

Tā kā intensīvi interesējos par filosofiju un ētiku, bet padomju vara Latvijas Universitātes (LU) Filosofijas fakultāti bija likvidējusi, pieņēmu lēmumu sākt neklātienes studijas Mihaila Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Filosofijas fakultātē. Studijas neizjutu kā slogu, gluži otrādi, tās ritēja raiti un sagādāja prieku, jo Sporta akadēmijas kolēģi mani atbalstīja un daudz palīdzēja. Kad Maskavā aizstāvēju diplomdarbu un ieguvu augstāko izglītību filosofijā, ar kvalifikāciju filosofijas un sabiedrisko zinātņu pasniedzēja, mani rekomendēja palikt darbā Socioloģijas katedrā, bet es atteicos. Zināju, ka no 1. septembra (1970. g.) būšu pasniedzēja Fizkultūras institūtā.

Pēc Maskavas universitātes absolvēšanas Aino pie sasniegtā neapstājās un turpināja pilnveidot savas zināšanas LU Filosofijas fakultātes aspirantūrā, kur pētīja personības veidošanās un attīstības likumsakarības dažādos socializācijas procesa posmos, bet 1981. gadā Viļņas universitātē aizstāvēja disertāciju un ieguva filosofijas zinātniskā kandidāta grādu, kuru 90. gados Latvijas Universitāte nostrificēja kā filosofijas doktora grādu (Dr. phil.). Šajā laikā A. Kuzņecova akadēmijā lasīja lekcijas un pilnveidoja savu profesionalitāti, aktīvi iesaistoties pētnieciskajā darbā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas izglītības sistēmā aktualizējās ētikas jautājumu pētīšana. Vispārizglītojošo skolu mācību programmā kā atsevišķs mācību priekšmets tika iekļauta ētikas mācīšana. Arī sporta speciālistu profesionālās ētikas problēmas Latvijā vēl nebija pētītas. Saprotot, ka ētiskums ir neatņemama profesionālās kompetences sastāvdaļa, progresīvi domājošā LSPA docente A. Kuzņecova ķērās pie jauna izaicinājuma — iepazinās ar ārzemju sporta zinātnieku darbiem par profesionālās ētikas jautājumiem un 1995. gadā LSPA iedzīvināja vēl nebijušu studiju kursu izglītības un sporta darba speciālistiem par profesionālās ētikas jautājumiem, kuram bija nozīmīga loma sporta izglītības pilnveidošanā. Savukārt zinātniski pētnieciskā darba ietvaros uzrakstīja grāmatu Profesionālās ētikas pamati. Ievads sporta ētikā. (Rīga: RaKa, 2003.). Šodien šo grāmatu obligātās literatūras sarakstā iekļauj arī citu augstskolu profesionālās ētikas studiju kursu programmās.

Līdz 2010. gadam vadot LSPA Vadības institūta zinātnisko projektu Sports kā sociāla sistēma un socializācijas faktors, A. Kuzņecova uzrakstījusi vairāk nekā 150 publikācijas, divas zinātniskās monogrāfijas un publicējusies starptautiski citējamos izdevumos. Publicētie materiāli vēl šodien nav zaudējuši savu aktualitāti un plaši tiek izmantoti studiju procesā. Par pētniecisko darbu šajā projektā LSPA Senāts A. Kuzņecovai piešķīra emeritētās LSPA profesores nosaukumu.

Turpinot pētniecisko darbību un rūpējoties par studentu iespējām kvalitatīvāk apgūt sporta filosofiju, Kuzņecova turpināja pētniecisko darbu un vairāku gadu garumā pētīja dažādu valstu sporta zinātnieku darbus par sporta filosofijas būtību, vadlīnijām un aktualitātēm, kas rezultējās grāmatā Sporta filosofija (Rīga, LSPA, 2013.).

— Desmit gadus pēc filosofijas doktora grāda iegūšanas (2005. g.) LSPA Senāts mani ievēlēja par Sociālo zinātņu katedras profesori. Sāku vadīt akadēmijas Vadības un sociālo zinātņu katedru. Kā katedras vadītāja vienmēr esmu uzskatījusi, ka akadēmiskajā darbā ilgtermiņa attīstību un inovācijas nodrošina radoši un progresīvi domājošs personāls. Tāpēc esmu bezgala pateicīga par iespēju strādāt kopā ar Latvijas sporta izglītības jomā kompetentiem, talantīgiem un pieredzes bagātiem katedras docētājiem. Īpaši vēlos pateikties saviem ilggadējiem kolēģiem: sporta zinātniekam, emeritētam profesoram, Dr. paed., akadēmijas Goda biedram Gunāram Briņķim, kurš ir sarakstījis vairākas grāmatas par sporta vadības un sporta socioloģijas problēmām, bijis arī akadēmijas prorektors un studiju kursu Vadības pamatiun Izglītības un sporta socioloģijavadītājs; katedras docentei, Mg. paed. Birutai Luikai, kura šobrīd sekmīgi vada LSPA Vadības un komunikāciju zinātnes katedru, kā arī Izglītības un sporta vadības institūtu un profesionālās kvalifikācijas programmas Izglītības un sporta darba menedžerisun Vadītājs sporta jomā; Birutai ir nopietna praktiskā darba pieredze sporta pasākumu organizēšanā un vadīšanā; nozīmīgs ir arī katedras docentes, Dr. paed. Signes Luikas darba ieguldījums, jo viņa ir uzņēmusies atbildību par 6 studiju kursiem un arī katedras zinātniskās laboratorijas vadību; lielupateicību par centību un neatlaidību ikdienas darbā, apzinīgu savu pienākumu pildīšanu ir pelnījusi ilggadējā katedras izglītības metodiķe, tagad — katedras pētniece, Dr. paed.Monta Jakovļeva.

Šobrīd, lai attīstītu mūsu akadēmijas topošo veselības aprūpes speciālistu sistēmisku domāšanu medicīnas filosofijas un profesionālās ētikas jomā, bakalaura programmas Fizioterapijastudentiem vadu divus studiju kursus — Filosofijas un ētikas pamatiun Profesionālā ētika. Darbā ar studentiem izmantoju kā tradicionālās, tā arī jaunās studiju metodes — problēmlekciju un radošo semināru veidā. Mazo grupu darbos un semināros studenti prasmīgi un radoši analizē medicīnas filosofijas un ētikas terminu un apakšnozaru problēmu loku; ciešā saiknē ar izvēlēto profesiju diskutē par lietišķās sadarbības, medicīnas ētikas normu, pamatprincipu, ideālu un vērtību kopumu, bez kura veselības aprūpes speciālista darbība nav iedomājama. Liela uzmanība pievērsta fizioterapeita darba kultūras objektīvo un subjektīvi faktoru un to ārstniecību reglamentējošo tiesisko aktu un normatīvo dokumentu izpētei un analīzei, kuri akcentē ārstniecības personas un pacienta tiesības, pienākumus un atbildību. Daudz laika veltu mācību metodisko palīglīdzekļu izstrādei. Esmu izstrādājusi vairāk nekā 30 mācību metodiskos palīglīdzekļus par sporta filosofijas un ētikas, veselības aprūpes filosofijas un ētikas, medicīnas filosofijas apakšnozaru un medicīnas ētikas problēmām. Priecē studentu ieinteresētība un aktivitāte lekcijās, semināru nodarbībās un patstāvīgajā darbā.

Sporta akadēmijas 95. gadadienas priekšvakarā izjūtu lepnumu, ka esmu viena no LSPApatriotsgoda nosaukuma laureātēm, jo man tas ir liels gods — kalpot akadēmijai! Vēlos sirsnīgi pateikties akadēmijas vadībai, kolēģiem un studentiem par sadarbību un atbalstu, kā arī par augsto darba novērtējumu un cieņas pilno attieksmi. Varu apliecināt, ka akadēmijā strādā profesionāls, kompetents, augsti kvalificēts akadēmiskais personāls. Tieši šeit manā dzīvē ienāca ne tikai gudri, bet arī labestīgi cilvēki, īsti profesionāļi un spilgtas personības, ar kuriem esmu sadarbojusies profesionālajā jomā un kuri katrā tikšanās reizē ienesuši tik daudz gudrības, gaismas un prieka, kas sasilda, iedvesmo un garīgi bagātina.

Sveicu akadēmiju 95 gadu jubilejā! Vēlu akadēmijai Saules mūžu, bet kolēģiem un studentiem —laimīgu dzīves ceļu, nebaidīties no grūtībām, uzdrīkstēties un droši iet uz izvirzīto mērķi.Lai katra jauna diena ir kā atradums, kurā ielikts prieks, spēks un varējums!

Autori: Aino Kuzņecova un Ilze Āķe – Vīksne